INSTRUCTOR/A EN IOGA, CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

INSTRUCTOR EN IOGA – 550 h

Certificat de professionalitat amb validesa en tot l´estat

Per a la formació a Girona contacteu:  girona@happyyoga.cat / +34 616 952 314  o ompliu el formulari de contacte.

La formació en Instrucció en Ioga permet contactar amb l’essència del Ioga i conèixer els aspectes pedagògics necessaris per a dedicar-se professionalment.
És una formació basada en el Hatha Ioga on també es tracten aspectes d’altres llinatges.
Per a poder treballar com a Instructor de Ioga, la legislació vigent exigeix a Catalunya i altres comunitats el Certificat de Professionalitat en Instrucció en Ioga i estar inscrit en el Registri Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

Happy Yoga Girona, Escola amb més de 20 anys formant professors de Ioga de diferents disciplines. Des de 2016 és un centre col·laborador del SOC (Serveid’Ocupació de Catalunya), per la qual cosa ofereix també Formació en Instrucció de Ioga amb Certificat de Professionalitat.

No es requereix tenir experiència en Ioga. Les places són limitades: màxim 15 alumnes per grup.

Per a la formació a Girona contacteu: girona@happyyoga.cat / +34 616 952 314 u omple el formulari de contacte.

FORMULARI PER A la MATRÍCULA

(per a realitzar la matrícula és necessari haver realitzat una entrevista amb l’equip docent)

AQUESTS CURSOS NO ESTAN SUBVENCIONATS

Happy Yoga Girona és una entitat col·laboradora del Servei d’Ocupació de Catalunya per a impartir cursos de formació per a l’ocupació: Servei d’Ocupació Pública Estatal.

Contacte

Per a resoldre qualsevol dubte i ampliar informació pots contactar amb Cristina Planellas, coordinadora de la formació: girona@happyyoga.cat

Temari

Formació d’Instrucció en Ioga certificada pel SOC.

Quatre mòduls formatius vàlids per a obtenir el Certificat de professionalitat, expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya, Generalitat de Catalunya.

Mòdul formatiu: domini de les tècniques específiques de Ioga.
Principis fonamentals ètics, filosòfics i místics del Ioga.
Asana i pranayama – Seqüències i progressions (vinyasa i karana).
Relaxació i meditació en ioga.

Mòdul formatiu: programació d’activitats d’instrucció en Ioga.
Anàlisi diagnòstica i avaluació en instrucció en ioga.
Programació i gestió de recursos en activitats d’instrucció en Ioga.

Mòdul formatiu: metodologia de la instrucció en sessions de Ioga.
Disseny i direcció de sessions i activitats de ioga.

Mòdul formatiu: primers auxilis.
Veure programa detallat en: Servei d’Ocupació Pública Estatal.

Mòdul de pràctiques en centres de treball

Els alumnes que hagin aprovat els 4 Mòduls Formatius realitzaran el Mòdul de Pràctiques de 120 h a una escola de Ioga i calendario a determinar.

Certificat de Professionalitat

Que és un Certificat de Professionalitat?

És una acreditació oficial que certifica l’obtenció d’una qualificació professional del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals. Són emesos pel SOC Servei d’Ocupació de Catalunya, i tenen validesa en tot l’Estat. Aquesta titulació és preceptiva per a poder exercir la professió de Monitor de Ioga, en les Comunitats Autònomes de Catalunya, Madrid, Andalusia i Extremadura.

Certificat de Professionalitat en Instrucció en Ioga.

Codi: AFDA0311
Família professional: Activitats Físiques i Esportives

Àrea professional: Activitats Fisicoesportives i Recreatives

Nivell de qualificació professional: 3

Qualificació professional de referència: AFD616_3 Instrucció en ioga (RD 1034/2011, de 15 de juliol)

Competència general: “Programar, dirigir i dinamitzar activitats d’instrucció en ioga conforme a les directrius establertes en la programació de referència, amb les tècniques i postures específiques, dirigides a tota mena de practicants i adaptant-les a les seves necessitats, per a la cura i millora corporal, augmentar la percepció del benestar i afavorir la realització personal, en condicions de seguretat i amb el nivell de qualitat que permeti aconseguir la satisfacció d’aquests.”

Entorn Professional: “Desenvolupa la seva activitat professional com a autònom o per compte d’altri dins del marc d’un programa amb activitats de ioga, tant en l’àmbit públic, organitzacions no governamentals, fundacions, associacions, com en entitats de caràcter privat, ja siguin grans, mitjanes o petites empreses que ofereixin serveis d’oci i temps lliure, turisme i serveis relacionats amb el manteniment i cura corporal i el desenvolupament personal. La seva activitat es desenvolupa en ajuntaments, associacions, gimnasos, comunitats de veïns, centres penitenciaris, centres educatius i instal·lacions afins, empreses turístiques, hotels, balnearis, podent col·laborar en un equip interdisciplinari.”

Requisits per a optar a la formació

No és necessari experiència prèvia en Ioga

TITULACIÓ D’ACCÉS:

Per a accedir a la formació els alumnes hauran d’aportar fotocòpia d’un dels següents títols:
a) Títol de Batxiller LOGSE / COU o superior.
b) Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
c) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
d) Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Les persones que van cursar els seus estudis en un altre país han de tenir-los homologats a Espanya en el moment de formalitzar la matrícula.

PROVES D’ACCÉS:

El centre està facultat per a realitzar proves d’accés, per la qual cosa les persones interessades a accedir al curs i que no disposin d’algun dels títols citats podran sol·licitar les proves d’accés (aquestes proves consisteixen en un examen de comprensió lingüística d’un text i un examen de matemàtiques del nivell de Batxillerat).

IMPORTANT: Els participants hauran d’estar inscrits, com a mínim una setmana abans de l’inici de l’acció formativa, en el SICAS (Sistema d’Intermediació de les Comunitats Autònomes) en les respectives Oficines de Treball del SOC.

Dates i horaris

La durada total de la formació és de 550 hores
Període formatiu 430 h + Període de Pràctiques 120 h
El termini de matriculació acaba una setmana abans de l’inici del curs o quan es cobreixin les 15 places.

HORARIS I CALENDARI:

Opció 1: Entre setmana

De dilluns a divendres de 9:30 a 14:30
Del 20 d’abril al 25 de setembre de 2020 + Mòdul de Pràtiques (120h) d’octubre de 2020 a gener de 2021

Opció 2: Caps de setmana
Dissabte i diumenge de 8 a 14h i de 15 a 17h
Dos caps de setmana al mes
Del 18 d’abril de 2020 al 13 de juny de 2021 + Mòdul de Pràctiques (120h) de juny de 2021 a gener de 2022.

Preus i modalitats de pagament

Modalitat de Pagament 1: 3.100€
500€ amb la reserva de plaça + 2.600€ abans de l’inici de la formació (opció pagar a terminis per endavant sense interessos)

Modalitat de Pagament 2: 3.200€
500€ amb la reserva de plaça + 1.350€ abans de l’inici de la formació i 1.350 € al tercer mes de la formació.

Modalitat de Pagament 3: 3.500€
500€ amb la reserva de plaça i 500€ al mes durant els 6 primers mesos des de l’inici de la formació

Aquest preu total inclou:
* Els quatre Mòduls formatius del CP en Instrucció de Ioga
* Mòdul de Pràctiques en centres de treball
* Material didàctic: manuals